Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Responsable del tractament DIDACTIC LABS S.L.
 
Finalidad del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis i productes per al sector educatiu.
 
Legitimació del tractament El tractament és necessari per a l’ús de l’aplicació Additio App i per això se sol·licita el consentiment dels usuaris, els quals podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 
Procedència de les dades Les dades les han de proporcionar els propis usuaris o els Centres Educatius i / o els / les professors / es que facin servir Additio App.
 
Comunicació de dades Les seves dades seran comunicades a les administracions públiques, sempre que ho exigeixi la legislació vigent, i a totes aquelles entitats quan sigui necessari per a poder complir amb la finalitat del tractament.
 
Encarregat de tractament Els tercers que presten serveis per al manteniment de l’aplicació es troben a la UE o estan acollits a l’Acord “Privacy Shield”.
 
Conservació de les dades Les dades personals proporcionades es conservaran mentre els interessats usin Additio App, i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
 
Drets Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició davant el Responsable del tractament i, així mateix, poden dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
 
Informació adicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de dades a continuació en les “Preguntes freqüents sobre privacitat”.


Preguntes freqüents sobre privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: DIDACTIC LABS S.L. (A partir d’aquí Additio App)

CIF: B55240162

Dir. postal: C/ Bescanó, 10, 17007 Girona (Espanya)

Telèfon: +34 972 18 32 14

Email: info@additioapp.com

Gestor de privacitat:

Contacte: privacy@additioapp.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A Additio App tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, per oferir i gestionar els nostres serveis i productes per al sector educatiu.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre els interessats utilitzen Additio App.

Additio App està preparat perquè existeixi una relació directa i efectiva entre els Centres educatius i els professors amb els alumnes i els pares, per això, el no us de l’aplicació durant un llarg període de temps fa que perdi la seva finalitat. Per aquest motiu, en el cas que un usuari registrat a Additio App mantingui el seu compte inactiu durant més de 13 mesos continus, es procedirà a eliminar el compte i les dades associades a aquest.

Registrar-se a Additio App no té cap sentit si l’usuari no rep un codi d’activació enviat pel Centre educatiu o un professor, ja que sense aquest codi no pot utilitzar-se la aplicació. Per aquest motiu, en el cas que una persona es registri a Additio App sense activar cap codi durant el termini de 4 mesos des del seu registre, es procedirà a eliminar el seu compte i les seves dades de registre associades a aquest.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

El fonament jurídic per al tractament de les seves dades és el consentiment que els usuaris d'Additio App atorguin al Centre educatiu per utilitzar l'aplicació i la que es concedeix en el moment de la inscripció.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Additio App contracta la seva infraestructura virtual d'acord amb un model de "computació en el núvol", utilitzant els serveis d'Hetzner Online GmbH, amb seu a Alemanya, amb la política de privacitat disponible a: Data privacy. També utilitzem els serveis de Amazon Web Services sota l’acord de EU-US Privacy Shield. - Informació disponible a: Amazon.com, Inc i el servei Firebase de Google Ireland Limited

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Com hem obtingut les seves dades?

Quines mesures de seguretat apliquem?

Després d'analitzar en profunditat els tractaments de les dades que es realitzaran, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest tractament, mitjançant mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Additio App aplica les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD i les exigides pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, amb el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dates de caràcter personal.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Com hem explicat, Additio App és una aplicació que utilitzen els Centres educatius i/o professors a nivell individual per a relacionar-se amb els seus alumnes i els pares d’aquests. Per tant, el Responsable del tractament de les dades serà el Centre educatiu, o en el seu cas el professor a nivell individual, i Additio App tractarà aquestes dades per a l’adequada prestació dels seus serveis, fent-ho en qualitat d’encarregat del tractament, de conformitat amb l’establert a l’artícle 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per això Additio App:

a) tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, inclús amb respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, a no ser que estigui obligat a fer-ho en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui a Additio App; en aquest cas, Additio App informarà al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, a no ser que tal Dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic;

b) garantitzarà que les persones autoritzades per tractar dades personals s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària;

c) pendrà totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’article 32 (RGPD);

d) respectarà les condicions indicades al RGPD per recorre a un altre encarregat del tractament;

e) assistirà al responsable, tenint en compte la naturalesa del tractament, a partir de mesures tècniques i organitzaves apropiades, sempre que sigui possible, per a que es pugui complir la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts al capítol III del RGPD;

f) ajudarà al responsable a garantitzar el compliment de les obligacions establertes dels articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació de l’encarregat;

g) a l’elecció del responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals una vegada finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i eliminarà les copies existents a no ser que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres;

h) posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes a l’art. 28 del RGPD, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat pel responsable.

Additio App informa al Responsable que subcontracte la seva infraestructura virtual de “computació al núvol”, amb Hetzner Online GmbHm amb seu a Alemanya, amb la política de privacitat disponible a Data privacy i amb Amazon Web Services sota l’acord de EU-US Privacy Shield. - Informació disponible a: Amazon.com, Inc i el servei Firebase de Google Ireland Limited

Exclusió de responsabilitat

El Centre educatiu i/o el/la Professor/a tenen l’obligació d’obtindre les dades que tractarà a Additio App observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal, i especialment ha d’obtindre el consentiment dels pares/representants legals dels alumnes menors de 16 anys, o de l’edat mínima per a que els nens puguin donar el seu consentiment establert per la legislació de l’Estat on es trobin ubicats, tal com disposa l’article 8.1 del RGPD.

Additio App no es fa responsable de l’incompliment, per part del Centre educatiu i/o el/la Professor/a de les obligacions derivades del RGPD i/o qualsevol altra normativa vigent, en la part en què a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació que mantingui amb Additio App.