Termes i condicions

Descripció del producte i servei

L'aplicació Additio App (que d'ara endavant podrà ser denominada l'aplicació i/o indistintament Additio App) de la qual és titular Didactics Labs, S.L. (que d'ara endavant podrà ser denominada la Societat), amb domicili social a C / Bescanó, 10, 17007 Girona; Tel. +34 972 18 32 14; email info@additioapp.com; es troba inscrita en el Registre de Societats Mercantils de Girona, en el Volum 3035, llibre 0, foli 164, fulla Gi-58420, Inscrip.: 1. La Societat ha desenvolupat l'aplicació amb la finalitat d'agilitzar i optimitzar les tasques diàries del professorat, fent més fàcil la seva feina. Disponible per iPad i tablets i smartphones Android, permet treballar sense connexió a Internet. Es comercialitza a Google Play i App Store. Alhora, es disposa de la versió web per a PC, Mac, Windows ... amb connexió a Internet que permet sincronitzar les dades entre els diferents dispositius ja esmentats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, inclosos els texts, imatges, dissenys gràfics, pertanyen a Didactic Labs S.L., o a tercers que han autoritzat el seu ús. La Societat presenta aquests continguts amb fins d’informació i promoció. Didactic Labs S.L., autoritza el seu ús exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o texts haurà de citar expressament la seva pertinença a Didactic Labs, S.L., qui es reserva el dret a iniciar les accions legals adequades per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Obligacions i responsabilitats de l'usuari

Tindrà consideració d'usuari tota aquella persona que accedeixi, utilitzi o descarregui l'aplicació mitjançant la pàgina web www.additioapp.com i/o les plataformes autoritzades per la Societat. L'accés a la mateixa comporta l'acceptació de les presents condicions generals. Per tant, preguem llegeixi amb atenció el contingut i faci servir l'aplicació únicament si està conforme amb el mateix. En cas de disconformitat amb les condicions generals d'aquesta aplicació, li preguem que s'abstingui d'utilitzar-la.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquests Termes i Condicions. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de la present pàgina web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present pàgina web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de Didactic Labs SL.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present pàgina web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de Didactic Labs SL o altres usuaris de la pàgina web o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició la Societat, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de perjudicar, interferir o interceptar total o parcialment la present pàgina web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris o usar qualsevol sistema de scripting o scraping sense el consentiment escrit de Didactic Labs SL.

La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, Didactic Labs SL es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquesta pàgina web. Si com a conseqüència del registre es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per la Societat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim, que utilitzi una contrasenya obtinguda mitjançant una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. L'usuari és plenament responsable d'adoptar totes aquelles mesures de seguretat necessàries i oportunes per protegir els seus arxius, fitxers, dades, sistemes, dispositiu mòbil o electrònic o documents electrònics.

Obligacions i responsabilitats de Didactics Labs SL

Didactic Labs S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues d’informació ocasionades a conseqüència de la subtracció, pèrdua o deteriorament del dispositiu o les dades d’accès. És molt important realitzar sincronitzacions i exportacions periòdicament per evitar la pèrdua de dades davant qualsevol tipus de situació imprevista. Didactic Labs S.L. podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració del present lloc web, les condicions del servei i el seu contingut. Durant les operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Didactic Labs S.L. podrà suspendre temporalment la accessibilitat al seu lloc web, del que s’informarà oportunament als Usuaris. Els canvis en les condicions del servei no afectaran als Usuaris que hagin contractat amb anterioritat al moment en que aquests canvis es produeixin.

L’ús que els usuaris poden realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada a o per els mateixos a través del present lloc web es realitzaran per compte i risc de l’usuari, amb total indemnitat per Didactic Labs S.L.

Didactic Labs S.L es reserva el dret a impedir l’accés, o inclús eliminar l’accés als usuaris que no compleixin amb les condicions establertes o no respectin les condicions d´ús del lloc, o l’utilitzin contravenint la legislació vigent, sense que en aquests casos l’Usuari tingui dret a reclamar cap indemnització.

Llicències de la aplicació

Actualment Additio App es por provar durant un període de 30 dies que pot ser estès en situacions extraordinàries. Durant aquest període o una vegada vençut l’usuari pot realitzar la subscripció del servei i podrà utilitzar el servei durant un any. Podrà utilitzar l’aplicació a través de la versió web i també a 3 dispositius mòbils. La llicència té un preu de 7’99 € a l’any (amb impostos inclosos).

A partir del 9 d’abril de 2018, quan un usuari contracti una llicència i realitzi el pagament a través de la web de Didactic Labs, S.L., aquesta llicència es renovarà cada any automàticament, i si aquesta llicència s’hagués adquirit per un període inicial superior a l’any, una vegada passat el període inicial contractat, també es renovarà automàticament per a períodes anuals. No obstant, l’Usuari sempre podrà desactivar la opció de renovació automàtica al seu perfil d’Usuari. Les llicències que es paguin des de la web, a través de Paypal, no es renovaran automàticament.

La contractació de les llicències que no es paguen a través de la web de Didactic Labs, S.L. no es renovaran de forma automàtica. En aquests casos, Didactic Labs, S.L, enviarà a l’Usuari un avís de renovació de la llicència, a fi que renovi abans que espiri el seu període de vigència.

Tots els usuaris podran emmagatzemar fins 1Gb de dades i podran contractar gigabytes addicionals al preu establert de cada pla. Els costos de gestió i emmagatzemament addicional de dades seran proporcionals a l’ús de l’espai que fa l’Usuari. Aquests plans d'emmagatzemament addicional es renovaran de forma automàtica per a períodes anuals mentre l’Usuari no comuniqui la seva decisió de no renovar aquest servei.

Forma de pagament

Pagament a través de la versió web

Una vegada dins de la versió web, es por pagar aquest servei amb targeta de crèdit. Per facilitar els pagament des de múltiples països, s’utilitzen les plataformes Stripe i Paypal per processar els pagaments. Pots llegir els seus respectius termes i condicions i obtenir informació als següents links: Stripe / Paypal.

Pagament a través de les apps

A través de las apps l’usuari podrà realitzar el pagament amb la compte de Google Play o l’App Store. En aquest cas el pagament és tramitat per Google i Apple respectivament i seran ells els encarregats de cobrar per el mitjà convingut l’import a l’usuari.

Els preus podrien estar subjectes a ajustaments que compensen els possibles canvis a l’aplicació, el mercat, o ser temporalment substituïts per preus nous, preus especials o promocions. Els valors són establerts en la divisa local Euros i el preu per altres països es realitzarà segons el canvi monetari actual de cada un d’ells. La licencia d’ús anual i l’extansió d’espai d’emmagatzamament no són reembolsables. Per qualsevol incidència o dubte sobre les llicències i els pagaments es pot posar en contacte a través de la bústia info@additioapp.com

En cas que l’usuari amplii el pla d’emmagatzamament se li abonarà la part proporcional al temps que li falti per cumplir el pla antic i se li cobrarà també la part proporcional del nou pla. Si l’usuari redueix el seu pla contractat a un de menys capacitat, no se li realitzarà cap tipus de reembolsament, però en el moment de realitzar la renovació se li facturarà el nou pla. La fecha de renovación no se modificarà en ningúno de los dos casos.

Contratació a través de Centres

Els centres educatius també poden utilitzar els serveis d’Additio App i donar d’alta als seus professors com Usuaris de l’aplicació, podent adquirir tantes llicències com professors vulguin donar d’alta al servei.

En aquest cas, el centre educatiu contractarà el servei a Didactic Labs S.L., qui ho facturarà directament al centre, aplicant-se els preus pactats expressament entre les parts. Didactic Labs, S.L., generarà una factura per totes les llicències dels professors que el centre hagi donat d’alta, que el centre li abonarà mitjançant transferència bancària a la compte que la Societat li faciliti a tal efecte.

Els professors que el centre hagin donat d’alta a Additio App accediran a ella amb la llicència que el centre li faciliti.

Els centres s’obliquen a obtenir el consentiment legalment exigible, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades que sigui aplicable al lloc on tingui la seva deu, per tractar les dades personals dels seus professors, com de altres tercers, a Additio App. El centre serà el Responsable del Tractament d’aquestes dades i Didactic Labs, S.L., l’Encarregat de Tractament, de conformitat amb els termes establerts al punt 12 de la seva política de privacitat. El centre exonera a Didactic Labs, S.L., de qualsevol responsabilitat que poguessin derivar-se pel tractament de dades personals de tercers sense el consentiment dels interessats, o dels seus representants legals en cas de ser menors d’edat, realitat per professores als que el centre els hi hagi donat una llicència de l’aplicació.

El centre s’obliga a informar als seus professors, alumnes i als representants legals d’aquests, de la utilització per part del centre d’Additio App, així com de la política de privacitat de l’aplicació.

Privacitat

En cap cas Didactic Labs S.L., cedeix, ven ni lloga les dades personals dels usuaris a tercers per a activitats de màrqueting. Farem servir aquesta informació únicament com descriu la nostra política de privacidad.

Registre i seguritat

Si l'usuari ha creat un compte a Additio App versió web, la privacitat i seguretat de tota la seva informació està protegida per la seva contrasenya. L’usuari pot ajudar a protegir la plataforma d’accessos no desitjats seleccionant una contrasenya complexa, assegurant-se de tancar correctament el seu compte una vegada acabada la sessió, i vigilant qui accedeix al seu ordinador i navegador després que hagi tancat la seva sessió o hagi accedit al seu compte. Didactic Labs SL s'esforça per assegurar que els comptes d'usuari es mantenen privades, aplicant les mesures de seguretat establertes legalment i qualsevol altre que pugui ser útil en tal comès, però per desgràcia no podem garantir al 100% la seguretat. Accessos no autoritzats, fallades de maquinari o programari i altres factors poden comprometre la seguretat de qualsevol sistema informàtic i Additio App no és una excepció. Per a més informació sobre les mesures de seguretat instaurades pot posar-se contacte amb la Societat a través de info@additioapp.com

Sempre que s'introdueix informació a la versió web després de la pàgina de Login de l'aplicació, les transmissions de dades estan encriptades usant la tecnologia Secure Socket Layer (SSL). Pots veure el cadenat verd i que la URL comença per https com a prova d'això. Les comunicacions entre les apps i el servidor també es realitzen de manera encriptada.

Es realitzen còpies de seguretat diàries de totes les dades emmagatzemades en els nostres servidors i es transfereixen automàticament a altres servidors per garantir que en cap cas es pugui produir una pèrdua total de dades. Tots els servidors de Didactic Labs, S.L. estan allotjats a la Unió Europea. No obstant, la realització de copies de seguretat per part de la societat, es responsabilitat de l’usuari realitzar exportacions de les dades o disposar de sistemes alternatius paral·lels per tenir encara una seguretat superior que no es produirà cap pèrdua de dades.

Eliminació de les dades

Quan un usuari es doni de baixa o decideixi no renovar la seva llicència, per la seva conveniència i seguretat, les seves dades romandran a la base de dades de Didactic Labs, S.L., durant dotze mesos. L’usuari també pot sol·licitar en qualsevol moment que s’eliminin completament les dades del seu compte contactant amb info@additioapp.com.

Servei d'atenció a l'usuari

Didactic Labs, S.L. ofereix un servei d'atenció a l'usuari a través de:

1. Pàgina web www.additioapp.com:

a) Tutorials ubicats a la secció ‘Ajuda’

b) Correu Electrònic: info@additioapp.com i en la secció ‘Contactar’ de la pàgina web.

2. Telèfon: 972 18 32 14 en horari de 9:00 a 14:00 i de 15.00 a 18:00 hores (horari d'Espanya).

Legislación aplicable y jurisdicción competente

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents Termes i condicions s'interpretaran i estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola, concretament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Catalunya), Espanya, renunciant les parts expressament a altres furs.


Actualizat el 9 d’abril de 2018